Atatürk Kronoloji - 3

Atatürk Kronoloji - 3

1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer'i yenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.

13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

16 Nisan 1924 T.B.M.M' i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.

20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.

21 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.

22 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mubayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesi nin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.

23 Nisan 1924 Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.

19 Mayıs 1924 Türk-Irak sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)

1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.

6 Haziran 1924 İstanbul'da Papa Eftim (ERENEROL)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.

8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.

25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresine katıldı.

26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.

30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : " Ey Yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz"

30 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.

1 Eylül 1924 Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.

22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.

25 Ekim 1924 Ziya GÖKALP öldü.

26 Ekim 1924 Bazı komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.

29 Ekim 1924 T.B.M.M. ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.

1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı. Daha önce 1 Mart idi.

10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.

17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

21 Kasım 1924 İsmet (İNÖNÜ) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (OKYAR) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)

26 Kasım 1924 Kazım (ÖZALP) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)

20 Aralık 1924 "Kırkkilise İsminin Kırklareli' ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

29 Aralık 1924 T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.

1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı.

3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.

11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.

11-15 Şubat 1925 Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.

16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.

17 Şubat 1925 Âşar vergisi kaldırıldı.

25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanun kabul edildi.

26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

2 Mart 1925 Fethi OKYAR kabinesi istifa etti. İsmet İNÖNÜ 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır.

4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.

8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit Bey öldü.

9 Mart 1925 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.

5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)

19 Nisan 1925 "Cumhuriyet'in İlan günü olan 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

19 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.

5 Mayıs 1925 Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.

5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.

3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edildi

23 Ağustos 1925 İstanbul'da Sarayburnu' nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.

27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)

1 Eylül 1925 Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.

2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.

2 Eylül 1925 Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)

4 Eylül 1925 İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.

13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.

1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.

11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)

14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.

23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.

25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.

30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürürlüğe girdi.

8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı.

9 Aralık 1925 T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.

17 Ararlık 1925 Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)

26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.

30 Ocak 1926 Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.

11 Şubat 1926 İstanbul'da Mahmut (SOYDAN) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)

17 Şubat 1926 Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)

1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.

3 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.

14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı. 15 Mart'tan itibaren de Cumhuriyet gazetesi yayınlanmaya başlar.

17 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.

22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.

24 Mart 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.

1 Nisan 1926 T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.

10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.

22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.

23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.

7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.

13 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.

22 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.

26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye' ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

28 Mayıs 1926 Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.

31 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "İskan Kanunu" kabul edildi.

2 Haziran 1926 T.B.M.M' de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.

17 Şubat 1927 Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden siyasal ilişkilerin kurulması için notalar alınıp verildi.

2 Mart 1927 "Takrir-i Sükun Kanunu"nun ikinci maddesini değiştiren ve konunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM'de kabul edildi.

7 Mart 1927 İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

10 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri Demiryolu işletmeye açıldı.

25 Mayıs 1927 Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.

28 Mayıs 1927 "Lozan'da Akd olunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1 Haziran 1927 Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu.

16 Haziran 1927 TBMM'de Yedek Subaylarla ilgili kanun kabul edildi.

18 Haziran 1927 TBMM'de "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu" kabul edildi.

Sayfa 1 / 4 | Sonraki Sayfa
Etiketler : Atatürk

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0374