8. Sınıf Din Kültürü Kuran’da Akıl ve Bilgi Ünitesi Testleri

Word Olarak İndirmek İçin Tıklayınız [12,74 Kb] (İndirme: 505)

4 ÜNİTE: KURAN’DA AKIL VE BİLGİ - 3

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

1) İlmi en yüksek rütbe kabul eden dinimiz, bununla aşağıdaki kötülüklerden hangisini önlemeyi hedeflemiştir?
a) Hırsızlık
b) Düşmanlık
c) Cehalet
d) Tembellik

 

2) Doğru bilgiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır

a- Doğru bilgi gerçek olmalıdır.
b- Doğru bilgi güvenilir olmalıdır.
c- Doğru bilgi tahmine dayalı olmalıdır.
d- Doğru bilgi kesin olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de Allah; Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiği zaman onlar ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yolda bulduk’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler? ( Yine de bu kötü davranışları yapacak mısınız?)

3) Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti en iyi açıklar?
A) İnsanları değerlendirirken sadece dış görünüşleriyle değerlendirmek hatadır.
B) Örnek aldığımız kişilerin davranışlarını doğru yanlış demeden taklit etmek doğru değildir.
C) İnsan zaman zaman özeleştiri yapabilmeli davranışlarını gözden geçirmelidir.
D) Atalarına saygı duymak insan için bir fazilettir.

Peygamber Efendimiz diş temizliğini misvak denilen çubukla yapardı. Bu konuda peygamberimiz "Misvak kullanmaya devam edin. Çünkü misvak hem ağzın temizliğini yapan hem de Allah’ın razı olacağı bir şeydir” buyurmuştur.
Ali, Peygamberimizin bu hadisini öğrenince, dişlerin misvakla temizlenmesi gerektiğini, diş fırçası kullanmanın doğru olmadığını düşünmüştür.

4) Yukarıdaki olay göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Taassup insanı bilgiden uzaklaştırır.
B) Atalarımızdan gördüklerimizi olduğu gibi kabul etmeliyiz.
C) Bilinçsizce taklit insana zarar verir.
D) Bir düşünce, bir inanç araştırmadan kabul edilmemelidir.

5) Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biri olamaz?
A) Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engeller
B) Toplumun hak ve özgürlüklerinin ortadan kalkmasına neden olur
C) Özgür düşüncenin gelişmesini engeller
D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur

 

6) Aşağıdakilerden hangisi bilgisiz taklidin sonuçlarından biri olamaz?
A) Körü körüne bir bağlılık oluşturur
B) Zamanla kişinin taassuba düşmesine neden olur
C) Başkalarına karşı hoşgörüsüzlüğü oluşturur
D) Kişinin inancında bilinçli olmasını sağlar

‘Onlar bir kötülük yaptıkları zaman,’Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? ’(A’raf suresi,28.ayet)

7) Yukarıda anlamı verilen ayette, dinimizin yasakladığı ve hoş karşılamadığı davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Adaletsiz davranmak
B-) Taassup (Bağnazlık)
C-) Dedikodu yapmak
D-) Hırsızlık yapmak

8) Aşağıdakilerden hangi tutum bağnazlık olarak nitelendirilebilir?
A) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini değiştirmek
B) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile akmak
C) Dini inancından dolayı insanları hor görmek
D) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek

Bir inanışa, bir düşünceye körü körüne, aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünmeme; tek doğrunun kendi bildiği olduğunu iddia etme durumuna bağnazlık denir. Kötü bir özellik olan bağnazlıktan kurtulmanın yolu bilgi ve aklı kullanmaktır. Dinimiz de bizi bağnazlıktan uzak durmamız gerektiği noktasında uyarmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” şeklinde açıklanmaktadır.
9) Yukarıda verilen tanım ve açıklama dikkate alındığında aşağıdaki davranışlardan hangisi bağnazlık olur?
A) Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan insanları dışlamak.
B) Dinimizin gereklerini yaşamak ve başkalarını da etkilemeye çalışmak
C) Başkalarının fikirlerine saygı duysak ta kendi görüşümüzü savunmak
D) Farklı düşünceden, farklı dinden olan insanlarla da arkadaşlık yapmak.

10) Bir düşünce ve inanca aşırı derecede bağlanıp başka düşünce ve inanca karşı çıkmaya bağnazlık denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın toplumda yol açacağı bir olumsuzluktur.
A) İnsanın dini duygularını güçlendirmesi
B) Bazı kişilerin öneminin anlaşılması
C) İnsanların araştırma, öğrenme ve sorgulama duygularının kaybolması
D) Farklı inanç ve düşüncelerin de varlığını devam ettirmesi

Dinsel bağnazlık;
I. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı yok eder.
II. Toplumdaki barışı ve kardeşliği güçlendirir.
III. Ekonomik gelişmeyi hızlandırır
IV. İnsanlar arasında kin ve düşmanlıkları artırır.
11) Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinsel bağnazlığın sonuçlarından değildir?
A) I ve II.
B) II. Ve III.
C) I., II. Ve IV.
D) III: ve IV.

12) Aşağıdakilerden hangisi taassubun özelliklerinden biri değildir?
A) Bir düşünceye körü körüne bağlanmak
B) Bilgisizce hareket etmek
C) Farklı görüşlere değer vermemek
D) Araştırma ve inceleme yapmak.

13) Aşağıda verilenlerden hangisi taassuptan kaynaklanmaktadır?
A) Düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi
B) Yapılan hata ve yanlışlıkların terk edilmesi.
C) Din ve mezhep çatışmalarının artması
D) Kültürel zenginlik ve canlılığın artması

14) Taassup nedir?
A) Bilgisizce bir gruba katılmaktır.
B) Bir görüşü bilinçli bir şekilde savunmaktır.
C) Bir konuda görüş bildirmektir.
D) Bir düşünce veya inanca, bağnazca bağlanmaktır.

15) Aşağıdakilerden hangisi bağnaz bir kimseden beklenen davranışlardan biri değildir?
A) Tek bir düşünceye saplanıp kalma
B) Olayları çok yönlü olarak değerlendirebilme
C) Hoşgörülü olmama
D) Başka düşüncede olanlara karşı kin besleme

Bir fikir, bir düşünce, bir görüş veya bir inancın tartışılmadan doğru kabul edilmesi ve inatla körü körüne savunulması "bağnazlık" olarak adlandırılır.

16) Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilir?
A)Arkadaşımızın fikirlerini destekleme
B)Sınıfta konunun tartışılmasını isteme
C)Arkadaşımızdan fikirleri için destek isteme
D)Fikirlerimize karşı çıkanlarla ilişkilerimizi kesme

17) Aşağıdakilerin hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biri değildir?
A) İnsanın doğruyu görmesine engel olur,
B) İnsanı hoşgörüsüz yapar,
C) İnsanlar arasına kin ve nefret tohumları atar,
D) Bir milletin ilerlemesine katkıda bulunur.

18) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın zararlarından biri değildir?
A) Bağnaz kişi dar düşünceli olur.
B) Bağnaz kişi kendini geliştiremez.
C) Bağnaz kişi kendini iyi savunur.
D) Bağnazlık, toplumda çatışma çıkarır.

19) Bağnazlığı yenmek için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Herkes kendi düşüncesiyle ilgilenmelidir.
B) İnsanlar, birbirini anlamaya çalışmalıdır.
C) Düşünceler sağlam temellere dayanmalı ve sorgulanabilmelidir.
D) Düşünce özgürlüğü yaygınlaştırılmalıdır.

" Bağnazlık; bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumudur.”
20) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın sonuçlarından biri değildir?
A) İnsanlar arasında güvensizlik yaratır.
B) Düşünce ve vicdan özgürlüğünün yara almasına sebep olur.
C) Düşünme ve araştırmada kısırlık ortaya çıkarır.
D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur

 

21) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biridir?
A) Dini açıklar ve aydınladır
B) İnsanların gruplaşmasına yol açar
C) Dinin doğru anlaşılmasına yol açar
D) İnsanların birlik ve beraberlik bilincini artırır.

22) Aşağıdakilerden hangisi Taassubun zararlarından birisi değildir?
A)Kişiyi Cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtarır
B)Düşünce ve davranışlarda tarafsızlığı engeller
C)Önyargılı davranmaya sebep olur
D)Fanatizm, aşırı sevgi veya aşırı nefreti körükler

23) Taklit yoluyla elde edilen bilgi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilimsel ilerleme ve gelişmeye katkıda bulunur
B) Özgür düşünceyi engeller.
C) Başkalarının yönlendirmesine muhtaç bırakır.
D) Zamanla kişiyi taassuba götürür.

" Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassupkar olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır. "

24) Mustafa Kemal Atatürk’ün bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisi çelişir?
A) Bilim taassubun önüne geçer
B) Bağnazlık cahilliğin temel sebebidir.
C) İnsanlara karşı hoşgörülü olunmamalıdır.
D) Taassuptan kurtulmanın yolu eğitimdir.

25) Aşağıda "Taassup”la ilgili yazılı cümlelerden hangisi doğru değildir?
a- Taassup özgürlüktür.
b- Taassup ön yargıdır.
c- Taassup bağnazlıktır.
d- Taassup bilgisizce taklittir.

26) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biridir?
A) Toplumdaki birlik ve bütünlüğü pekiştirir.
B) İnsanlar arasındaki sevgi ve hoşgörüyü yok eder.
C) İnsanları doğru davranışlara yönlendirir
D) İnsanlar arasındaki güven duygusunu artırır

27) Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biri olamaz?
A) Aklı kullanmak
B) Öz eleştiri yapabilmek
C) Doğru bilgiye sahip olmak
D) Bizlerden farklı düşünen kişilerden uzak durmak

"Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6.ayet.)
28) Yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek en temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A)İman edenlerin kötülük yapmaması gerektiği
B)Duyduğumuz şeylerin doğruluğunun araştırılması gerektiği
C)Bilmeyerek başkalarına kötülük etmenin günah olduğu
D)İnsanın yaptığı kötülüklerden pişman olması gerektiği

I. Kur’an-ı Kerim, evren ve yaratılış hakkında düşünmemizi ister.
II.Kur’an, çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar üzerinde düşünmemizi ister.
III.Kur’an, doğada meydana gelen olaylar üzerinde düşünmemizi ister.
IV.Kur’an, yeryüzündeki mükemmel yaratılışa dikkatimizi çeker.
29) Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek en önemli sonuç hangisidir?
A)Kur’an’ın evrendeki düzenli işleyişe önem verdiği
B)Kur’an’ın canlı ve cansız varlıkları bütün olarak gördüğü
C)Doğada her an ve sürekli olarak pek çok olay meydana geldiği
D)Kur’an’ın aklı kullanmaya ve düşünmeye çok önem verdiği

"Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Hâlbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”(Necm suresi, 27-28. ayetler.)
30) Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)Ahirete inanmayanlar meleklere de inanmamaktadırlar.
B)Zanla hareket etmek, insanı yanlış inanç ve davranışlara yöneltebilir.
C)Ahirete inanmayanlar, kesin bilgiyle değil, zanla hareket etmektedirler.
D)Zan, hiçbir zaman bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilemez.

//
Etiketler : 8. Sınıf, Din Kültürü, Test

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica
0,0414